Styrelsen för Svensk Beteendemedicinsk Förening består av forskare, lärare och praktiker från skilda vetenskapliga discipliner. Deras gemensamma nämnare är intresset för ett tvärvetenskapligt angreppssätt på frågor som rör hälsa och ohälsa. Nedan följer en beskrivning av styrelsemedlemmarna och deras intressen.


 

Anne H Berman, Ordfördande (2017-)

Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut

Karolinska institutet, Centrum för psykiatriforskning

Tel: 070-4245360

Epost: anne.h.berman@ki.se

 

Den forskning jag bedriver har fokus på digitala insatser för att minska alkohol-, drog- och spelproblem hos individer i samhället. De doktorandprojekt jag är huvudhandledare för handlar om identifiering och behandling av problemspelande hos personer med samsjuklighet (Olof Molander, Viktor Månsson), hjälp till minskat alkoholbruk hos ADHD patienter (Elisabeth Petersén) och förbättrade levnadsvanor för patienter i primärvården som söker hjälp för psykisk ohälsa (Karoline Kolaas). Som utbildare har jag fokus på beteendemedicin, motiverande samtal och screeninginstrument. Jag leder en kurs i Tillämpad beteendemedicin som erbjuds höst och vår varje år vid Karolinska Institutet, och har utvecklat en gratis global kurs om beteendemedicin – MOOC:en  KIBEHMEDx. Kliniskt är jag enhetschef Stödlinjen för spelare och anhöriga, och har tidigare arbetat i 10 år som psykoterapeut med beroendepatienter.

 

Intresseområden: Jag bedriver forskning om utveckling och utvärdering av digitala insatser för beteendeförändring, i olika vårdsammanhang eller anonymt. Huvudfokus är alkohol-, drog- och spelproblem men jag är också intresserad av levnadsvanor och psykisk hälsa hos vuxna. Tidigare forskning har haft fokus på kriminalvård, inklusive barn med föräldrar i fängelse, och rättspsykiatri.

 

Hemsida: http://ki.se/people/anberm

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Anne_Berman 

 

MOOC länk: https://www.edx.org/course(kix/kix-kibehmedx-behavioral-medicine-key-1527 

 

International Society of Behavioral Medicine (ISMB): www.isbm.info     samt     https://www.isbm.info/isbm-committes/education-and-training 

 


 

Petra Lindfors, vice ordförande

Professor i psykologi (arbets- och organisationspsykologi)

styrelseledamot i SBF

Stockholms universitet

Epost: pls@psychology.su.se

 

 

Den forskning jag bedriver fokuserar på hur faktorer på olika nivåer hänger samman med psykobiologiska mekanismer, stress, hälsa och välbefinnande bland ungdomar och vuxna. I det ingår även positiv psykologi och interventioner. Jag är ordförande för Stockholms universitets psykologiska klinik, ingår i ledningen för Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, har under de senaste åren ingått i styrgruppen för Stockholm Stress Center, och har varit verksam i styrelsen och exekutivkommittén för Internationell Beteendemedicinsk Förening.

 

Intresseområden: Människors vardag med avseende på stress, hälsa och välbefinnande i utbildningssammanhang och i arbetsliv samt i livet utanför studier och skola. Har ett särskilt intresse för psykobiologiska mekanismer, såsom fysiologiska indikatorer och deras koppling till tankar, känslor och beteende.

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Petra_Lindfors

 

Hemsida: http://www.su.se/profiles/pls-1.184539

 


Anna Sjörs Dahlman, Kassör

Medicinsk doktor, utvecklingsledare

Institutet för Stressmedicin, Göteborg 

Epost: anna.sjors@vgregion.se 

 


 

 

 

 

Nina Lind, sekreterare

Filosofie doktor

Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna

Epost: Nina.Lind@slu.se

Telefon: 018-67 15 45

 

 

 

 

 

 

 

Ninas huvudsakliga forskningsområde rör mänskligt beslutsfattande. Specifikt rör Ninas forskning lantbrukares beslutsfattande för djurs välmående och hälsa vid vanligt förekommande sjukdomar som kan uppstå i en mjölkbesättning. Nina arbetar i en tvärvetenskaplig grupp tillsammans med företagsekonomer, veterinärer och epidemiologer. Nina har sedan tidigare en bakgrund inom hälsopsykologi där hon studerat bland annat psykologisk hälsa bland astmatiker och allergiker, kemiskt intolerans samt luftföroreningars påverkan på demens. Nina arbetar som postdoc vid Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet samt är studierektor för en av universitetets forskarskolor. Ninas forskning finansieras av Formas.

 

Intresseområden: Hälsopsykologi, Mänskligt beslutsfattande, Astma och allergi, Djurhälsa, Djurvälfärd

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Nina_Lind

 

Hemsida: https://internt.slu.se/cv-originalen/nina-lind/

 

Blogg: https://blogg.slu.se/ljuvajuver/


 

Helena Sjölundh, styrelseledamot

Leg Psykolog

Kliniskt verksam på Stressmottagningen

Epost: sjolundh@stressmottagningen.com

 

 

 

 

 

 

Helenas huvudsakliga arbete sker kliniskt med patienter med utmattningssyndrom i det rehabiliteringsprogram på sex månader som Stressmottagningen erbjuder.  Arbetet innefattar även förebyggande insatser för personer med stressymptom, samt föreläsningar och e-hälsoprojekt där Helena varit med och tagit fram mindfulnessövningar som går att finna på bl.a Spotify.

 

Intresseområden: Stress- både hur den påverkar oss och hur vi kan bli bättre på att hantera den och finna återhämtning, Beteendemedicin, Hälsa, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), KBT.

 

Hemsida: www.stressmottagningen.se

 


     Magdalena Stadin, styrelseledamot och doktorandrepresentant

      Doktorand hälsa och vårdvetenskap

     Hälsohögskolan, Jönköping

     Epost: magdalena.stadin@ju.se

 


Eugene Lyskov, styrelseledamot

Docent Arbetshälsovetenskap

Högskolan i Gävle

Epost: ekv@hig.se

 

 


Agneta Lindegård Andersson, suppleant

Docent, utvecklingsledare Institutet för stressmedicin

Institutet för stressmedicin, Göteborg

Epost: agneta.lindegard@vgregion.se

 


 

 

 

Walter Osika, suppleant

Docent

Karolinska Institutet

Epost: walter.osika@ki.se

 

 

 

Walter Osika är läkare, specialist i internmedicin, kardiologi & psykiatri och docent i klinisk neurovetenskap. Walters forskningsintressen är tidiga riskfaktorer för kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomar, mental stress och utmattningssyndrom. Han är också intresserad av social neurovetenskap, inklusive forskning om empati och medkänsla, samt det framväxande området kontemplativ vetenskap. Walter är verksam vid Centrum för psykiatriforskning, Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet samt vid Stressmottagningen.

 

Intresseområden: Hur olika typer av stress påverkar människor, och hur stressproblem kan diagnosticeras, förebyggas och behandlas. Vi

undersöker både stora grupper av människor som följs över tid, samt använder

experiment i laboratorium, där både patienter och friska undersöks med olika

metoder (Exempelvis självskattningsskalor, undersökningar av

hjärt-kärlsystemets reglering, hjärnavbildningstekniker).

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Walter_Osika

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/walterosika/

 

Hemsida: http://ki.se/people/walosi

 

Hemsida: https://www.stressmottagningen.se/

 


 

 

 

David Hallman

Docent, bitr. lektor, suppleant i SBF

Högskolan i Gävle

Epost: david.hallman@hig.se

Telefon: 073-6266413

 

 

 

Arbetsrelaterad smärta är ett stort problem i dagens arbetsliv. Kunskap om riskfaktorer och underliggande fysiologiska mekanismer är fortfarande begränsad, vilket försvårar prevention och behandling. Davids huvudsakliga forskningsområde rör hur exponering till fysisk aktivitet och sittande på arbetet och fritiden kan inverka på smärta i nacke/skuldra och ländrygg. David forskar även om betydelsen av det autonoma nervsystemets reglering för smärtan, och hur det kan påverkas av olika typer av fysisk aktivitet. Objektiva tekniska mätmetoder är en viktig del i forskningen för att få tillförlitliga resultat. David arbetar som biträdande lektor vid Centrum för belastningsskadeforskning, Avdelningen för arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle. Forskningen finansieras av Forte-centret Kroppen i arbete ”från problem till potential”, och av Högskolan i Gävle.

 

Intresseområden: Psykologi, psykofysiologi, smärta, stress, fysisk aktivitet och stillasittande

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/David_Hallman

 


Tommy Calner, suppleant

Leg fysioterapeut, doktorand

Luleå tekniska universitet

                                                                                                  Epost: Tommy.Calner@ltu.se


Dag Rissén, valberedningen sammankallande

Leg fysioterapeut, forskningshandledare, fil dr psykologi

Uppsala universitet/ region gävleborg

                                                                                                  Epost: dag.rissen@regiongavleborg.se

 


 Kristina Holmgren, valberedningen 

Leg arbetsterapeut, docent, universitetslektor

Göteborgs universitet

                                                                                                  Epost: kristina.holmgren@neuro.gu.se

 


Carin Staland, valberedningen 

Dr socialmedicin, universitetslektor

Högskolan i Halmstad

                                                                                                  Epost: carin.staland_nyman@hh.se

 


Pernilla Åsenlöf, revisor 

Professor fysioterapi

Uppsala Universitet

                                                                                                  Epost: Pernilla.asenlof@neuro.uu.se

 


Dan Hasson, revisor 

Docent stressforskning

Krolinska institutet

                                                                                                  Epost: Dan.hasson@ki.se

 


 

 

 

Linus Andersson

Docent, suppleant i SBF

Högskolan i Gävle och Umeå universitet

Epost: linus.andersson@umu.se

Telefon: 090-786 64 28

 

 

 

Linus huvudsakliga forskningsområde rör ett fenomen som kallas kemisk intolerans. De drabbade får symtom av låga doser av vardagliga kemikalier, som enligt gängse kunskap borde vara ofarliga. Kemisk intolerans är förvånansvärt vanligt, men fortfarande medicinskt oförklarat. Linus har under sin karriär försökt förstå vilka exponeringar som orsakar symtom, och vilka processer som ligger till grund för dessa. Linus arbetar som lektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, och post-doc vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle. Linus forskning finansieras av Riksbankens Jubileumsfond inom ramen för forskningsprogrammet ”Vårt unika luktsinne”, samt Högskolan i Gävle.

 

Intresseområden: Människans kemiska sinnen, Miljöintoleranser, Psykofysik, Psykofysiologi, Kognitiv och biologisk psykologi, Mänskligt beslutsfattande

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Linus_Andersson2

 

Programhemsida: https://www.humanolfaction.org/