Styrelsen för Svensk Beteendemedicinsk Förening består av forskare, lärare och praktiker från skilda vetenskapliga discipliner. Deras gemensamma nämnare är intresset för ett tvärvetenskapligt angreppssätt på frågor som rör hälsa och ohälsa.

 

Anne H Berman,

Anne.h.berman@ki.se

Ordförande

Karolinska Institutet

Docent, psykolog

 


 

Petra Lindfors, vice ordförande

Professor i psykologi (arbets- och organisationspsykologi)

styrelseledamot i SBF

Stockholms universitet

Epost: pls@psychology.su.se

 

 

Den forskning jag bedriver fokuserar på hur faktorer på olika nivåer hänger samman med psykobiologiska mekanismer, stress, hälsa och välbefinnande bland ungdomar och vuxna. I det ingår även positiv psykologi och interventioner. Jag är ordförande för Stockholms universitets psykologiska klinik, ingår i ledningen för Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, har under de senaste åren ingått i styrgruppen för Stockholm Stress Center, och har varit verksam i styrelsen och exekutivkommittén för Internationell Beteendemedicinsk Förening.

 

Intresseområden: Människors vardag med avseende på stress, hälsa och välbefinnande i utbildningssammanhang och i arbetsliv samt i livet utanför studier och skola. Har ett särskilt intresse för psykobiologiska mekanismer, såsom fysiologiska indikatorer och deras koppling till tankar, känslor och beteende.

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Petra_Lindfors

 

Hemsida: http://www.su.se/profiles/pls-1.184539

 


 

Anna Sjörs Dahlman,

anna.sjors@vgregion.se

Kassör

Institutet för stressmedicin, Göteborg

Med dr, utvecklingsledare

 


 

 

 

 

Nina Lind

Filosofie doktor, sekreterare i SBF

Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna

Epost: Nina.Lind@slu.se

Telefon: 018-67 15 45

 

 

 

 

 

 

 

Ninas huvudsakliga forskningsområde rör mänskligt beslutsfattande. Specifikt rör Ninas forskning lantbrukares beslutsfattande för djurs välmående och hälsa vid vanligt förekommande sjukdomar som kan uppstå i en mjölkbesättning. Nina arbetar i en tvärvetenskaplig grupp tillsammans med företagsekonomer, veterinärer och epidemiologer. Nina har sedan tidigare en bakgrund inom hälsopsykologi där hon studerat bland annat psykologisk hälsa bland astmatiker och allergiker, kemiskt intolerans samt luftföroreningars påverkan på demens. Nina arbetar som postdoc vid Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet samt är studierektor för en av universitetets forskarskolor. Ninas forskning finansieras av Formas.

 

Intresseområden: Hälsopsykologi, Mänskligt beslutsfattande, Astma och allergi, Djurhälsa, Djurvälfärd

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Nina_Lind

 

Hemsida: https://internt.slu.se/cv-originalen/nina-lind/

 

Blogg: https://blogg.slu.se/ljuvajuver/


 

Helena Sjölundh

 

Helena.sjolundh@gmail.com

 Ledamot, Hemsideansvarig

Stressmottagningen Stockholm

Leg. Psykolog

 

 

Magladena Stadin

Magdalena.Stadin@ju.se

Ledamot, doktorandrepresentant

 

Hälsohögskolan, Jönköping

Doktorand Hälsa- och Vårdvetenskap

 

Ledamot

Eugene Lyskov

ekv@hig.se

 

 Ledamot

Högskolan i Gävle

Docent Arbetshälso-

vetenskap

 

 

Agneta Lindegård Andersson

agneta.lindegard@vgregion.se

 

Suppleant

 

 

Institutet för stressmedicin, Göteborg

Docent, Utvecklingsledare

Institutet för stressmedicin

 


 

 

 

Walter Osika

Docent, suppleant i SBF

Karolinska Institutet

Epost: walter.osika@ki.se

 

 

 

Walter Osika är läkare, specialist i internmedicin, kardiologi & psykiatri och docent i klinisk neurovetenskap. Walters forskningsintressen är tidiga riskfaktorer för kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomar, mental stress och utmattningssyndrom. Han är också intresserad av social neurovetenskap, inklusive forskning om empati och medkänsla, samt det framväxande området kontemplativ vetenskap. Walter är verksam vid Centrum för psykiatriforskning, Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet samt vid Stressmottagningen.

 

Intresseområden: Hur olika typer av stress påverkar människor, och hur stressproblem kan diagnosticeras, förebyggas och behandlas. Vi

undersöker både stora grupper av människor som följs över tid, samt använder

experiment i laboratorium, där både patienter och friska undersöks med olika

metoder (Exempelvis självskattningsskalor, undersökningar av

hjärt-kärlsystemets reglering, hjärnavbildningstekniker).

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Walter_Osika

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/walterosika/

 

Hemsida: http://ki.se/people/walosi

 

Hemsida: https://www.stressmottagningen.se/

 


 

 

 

David Hallman

Docent, bitr. lektor, suppleant i SBF

Högskolan i Gävle

Epost: david.hallman@hig.se

Telefon: 073-6266413

 

 

 

Arbetsrelaterad smärta är ett stort problem i dagens arbetsliv. Kunskap om riskfaktorer och underliggande fysiologiska mekanismer är fortfarande begränsad, vilket försvårar prevention och behandling. Davids huvudsakliga forskningsområde rör hur exponering till fysisk aktivitet och sittande på arbetet och fritiden kan inverka på smärta i nacke/skuldra och ländrygg. David forskar även om betydelsen av det autonoma nervsystemets reglering för smärtan, och hur det kan påverkas av olika typer av fysisk aktivitet. Objektiva tekniska mätmetoder är en viktig del i forskningen för att få tillförlitliga resultat. David arbetar som biträdande lektor vid Centrum för belastningsskadeforskning, Avdelningen för arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle. Forskningen finansieras av Forte-centret Kroppen i arbete ”från problem till potential”, och av Högskolan i Gävle.

 

Intresseområden: Psykologi, psykofysiologi, smärta, stress, fysisk aktivitet och stillasittande

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/David_Hallman

 


 

Tommy Calner,

Tommy.Calner@ltu.se

 

 Suppleant

Luleå tekniska universitet

Fysioterapeut, doktorand

 

 

Dag Rissén

 

dag.rissen@regiongavleborg.se

 

 

 Valberedningen sammankallande

Uppsala universitet/ Region Gävleborg

Forskningshandledare, fil dr psykologi,sjukgymnast

 

 

Kristina

Holmgren

kristina.holmgren@neuro.gu.se

 

 

 Valberedningen

Göteborgs universitet

docent, universitetslektor, arbetsterapeut

 

 

Carin Staland Nyman

carin.staland_nyman@hh.se

 

 Valberedningen

Högskolan i Halmstad

Universitetslektor, med dr socialmedicin

 

 

Pernilla Åsenlöf

Pernilla.asenlof@neuro.uu.se

 

 Revisor

Uppsala universitet

Professor fysioterapi

 

 

Dan Hasson

 

Dan.hasson@ki.se

 Revisor

Karolinska Institutet

Docent stressforskning

 


 

 

 

Linus Andersson

Docent, suppleant i SBF

Högskolan i Gävle och Umeå universitet

Epost: linus.andersson@umu.se

Telefon: 090-786 64 28

 

 

 

Linus huvudsakliga forskningsområde rör ett fenomen som kallas kemisk intolerans. De drabbade får symtom av låga doser av vardagliga kemikalier, som enligt gängse kunskap borde vara ofarliga. Kemisk intolerans är förvånansvärt vanligt, men fortfarande medicinskt oförklarat. Linus har under sin karriär försökt förstå vilka exponeringar som orsakar symtom, och vilka processer som ligger till grund för dessa. Linus arbetar som lektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, och post-doc vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle. Linus forskning finansieras av Riksbankens Jubileumsfond inom ramen för forskningsprogrammet ”Vårt unika luktsinne”, samt Högskolan i Gävle.

 

Intresseområden: Människans kemiska sinnen, Miljöintoleranser, Psykofysik, Psykofysiologi, Kognitiv och biologisk psykologi, Mänskligt beslutsfattande

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Linus_Andersson2

 

Programhemsida: https://www.humanolfaction.org/

SBF är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare och kliniker inom psykologi, medicin, sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap. Vi bidrar till ökad kunskap för att bättre förstå de faktorer som påverkar människan samt hur vi kan förbättra och underlätta hälsofrämjande insatser.

svenskbeteendemedicin@gmail.com